Wie zijn we?

korps

De directie


Het Sint-Franciscusinstituut (Brakel) en het Instituut Stella Matutina (Michelbeke) hebben hetzelfde schoolbestuur. In het kader van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) heeft het schoolbestuur beslist om met ingang van 01 september 2015 een overkoepelend algemeen directeur voor beide scholen aan te stellen. Hij/zij wordt in elke school bijgestaan door een pedagogisch directeur.

De overkoepelend algemeen directeur, mevr. Katty Van de Steene, is verantwoordelijk voor het algemeen beleid, het financieel en logistiek beleid en het personeelsbeleid in beide scholen.

contactadres overkoepelend algemeen directie


In het Sint-Franciscusinstituut is mevr. Kristin Van Der Taelen aangesteld als pedagogisch directeur. Zij is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid en staat in voor de dagelijkse leiding van de school. Zij coördineert de leerlingenbegeleiding en neemt de nodige initiatieven en beslissingen met het oog op kwaliteitszorg.

contactadres pedagogisch directeur

directie van het Sint-Franciscusinstituut

Terug naar boven


Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Ons schoolbestuur is de VZW Vrij Katholiek Onderwijs Lilare.

Terug naar boven


De leerkrachten

Een ploeg enthousiaste leraren verzorgt het onderwijs en begeleidt de leerlingen dagelijks bij hun studie en opvoeding. Naast hun lesopdracht vervullen sommigen specifieke taken zoals klassenleraar, graadcoördinator, mentor, webmaster, pastoraal medewerker, sportverantwoordelijke, schoolreisorganisator, vakverantwoordelijke . . . De leerkrachten maken ook deel uit van diverse werkgroepen

Terug naar boven


Het beleidsteam

De beleidsmedewerkers volgen samen met de directeur de realisatie van de pedagogische prioriteiten op. Zij zijn aanspreekpunt voor de collega’s, zowel op organisatorisch gebied als op vlak van beleid en visie. Ze zijn brugfiguur tussen de directie en het leerkrachtenteam, werken mee aan het verspreiden van de beleidsbeslissingen naar het team en delen proactief eventuele bezorgdheden van het team met de directie. Zij coördineren de activiteitenkalender en stellen de proefwerkenroosters op. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de infoavond studiekeuze. De beleidsmedewerkers zijn: mevr. Lies De Jaeger, mevr. Joëlle De Ruyck, dhr. Hans Neirynck, mevr. Nathalie Van de Walle en mevr. Inge Vandorpe.

Terug naar boven


De zorgwerkgroep

Regelmatig komen het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding), de zorgcoördinatoren en de pedagogisch directeur samen om de leerlingenbegeleiding te evalueren.
Vragen in verband met de aanpak van een bepaald probleem, studiebegeleiding … worden dan besproken.
De zorgcoördinatoren zijn: mevr. Anja Baele, mevr. Mieke Boone, mevr. Lieselot Meuleneire, dhr. Lowie Scheerlinck.

Terug naar boven


De mentor

De mentor coacht beginnende leerkrachten.
De mentoren van onze school zijn mevr. J. De Ruyck en dhr R. Mertens.

Terug naar boven


ICT-beheer

De ICT-coördinator van de school zijn dhr. P. Van Thuyne en dhr. J. D´haese. Samen met de werkgroep 'Multimedia' zorgt hij voor het ICT-beleid op school.
De webmaster is mevr. Mieke Mommens.
De facebookbeheerders zijn mevr. Lies De Jaeger en mevr. Mieke Mommens.

Terug naar boven


Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het CPBW bestaat uit vertegenwoordigers van de Inrichtende Macht, de algemeen directeur en vertegenwoordigers van de personeelsgeleding. Het comité heeft tot taak alle veiligheidsaspecten op school te bespreken en te regelen. Leden van het CPBW zijn: dhr. Erwin Vallez en dhr. Geert Van Lierde (preventieadviseurs), mevr. Katty Van de Steene (algemeen directeur), mevr. Vera Tuypens (internaatsverantwoordelijke), mevr. Linsey Raes (personeel), Zr. Schepens (schoolbestuur).

Terug naar boven


De schoolraad

De schoolraad is een overleg-en adviesforum met vertegenwoordigers van leerkrachten, ouders, leerlingen en de lokale gemeenschap. De leden van de schoolraad worden democratisch verkozen (in principe om de 4 jaar). De directeur woont de vergaderingen en is contactpersoon tussen de schoolraad en het schoobestuur.

Terug naar boven


LOC (Lokaal Onderhandelingscomité)

In het LOC zetelen vertegenwoordigers van het Schoolbestuur en van het personeel.
Ze bespreken en regelen personeelsgebonden materies. De directeur woont de vergaderingen bij als externe deskundige.
Leden van het LOC zijn: dhr. Herman Goossens (namens het schoolbestuur), mevr. Katty Van de Steene (algemeen directeur), mevr. Miren de Aguirre (pedagogisch directeur), mevr. Lies De Jaeger, dhr. Pieter De Rijck (namens het personeel)..

Terug naar boven


Het ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel staat in voor het secretariaat, de receptie en het toezicht op de school.

Terug naar boven


Het onderhouds- en technisch personeel

Ze zorgen voor een nette schoolomgeving en een goed onderhouden infrastructuur.

Terug naar boven


De leerlingenraad

De leerlingenraad heeft een adviserende bevoegdheid en wordt jaarlijks verkozen, volgens de bepalingen van de eigen statuten.
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de tweede en derde graad en vergadert tijdens de middagpauze volgens eigen schema. De vergaderingen worden bijgewoond door 2 begeleidende leerkrachten. De voorstellen van de leerlingenraad dragen bij tot een positief schoolklimaat.
Onder de rubriek 'aanbod' vind je meer informatie over de werking en realisaties van deze raad.

Terug naar boven


Het internaat

Aan de school is een internaat verbonden, voor meisjes en voor jongens.
Internaatbeheerder is mevr. Nel Aelgoet.
website internaat
Contactadres internaatbeheerder
Telefoonnummer internaatbeheerder: 0478 90 31 90 - bereikbaar elke werkdag van 8u00 tot 18u00.

Terug naar boven