Wie zijn we?

korps

De directie


Het Sint-Franciscusinstituut (Brakel) en het Instituut Stella Matutina (Michelbeke) hebben hetzelfde schoolbestuur. In het kader van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) heeft het schoolbestuur beslist om met ingang van 01 september 2015 een overkoepelend algemeen directeur voor beide scholen aan te stellen. Hij/zij wordt in elke school bijgestaan door een pedagogisch directeur.

De overkoepelend algemeen directeur, mevr. Katty Van de Steene, is verantwoordelijk voor het algemeen beleid, het financieel en logistiek beleid en het personeelsbeleid in beide scholen.

contactadres overkoepelend algemeen directie


In het Sint-Franciscusinstituut is mevr. Miren de Aguirre aangesteld als pedagogisch directeur. Zij is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid en staat in voor de dagelijkse leiding van de school. Zij coördineert de leerlingenbegeleiding en neemt de nodige initiatieven en beslissingen met het oog op kwaliteitszorg.

contactadres pedagogisch directeur

directie van het Sint-Franciscusinstituut

Terug naar boven


Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Ons schoolbestuur is de VZW Vrij Katholiek Onderwijs Lilare.

Terug naar boven


De leerkrachten

Een ploeg enthousiaste leraren verzorgt het onderwijs en begeleidt de leerlingen dagelijks bij hun studie en opvoeding. Naast hun lesopdracht vervullen sommigen specifieke taken zoals klassenleraar, graadcoördinator, mentor, webmaster, pastoraal medewerker, sportverantwoordelijke, schoolreisorganisator, vakverantwoordelijke . . . De leerkrachten maken ook deel uit van diverse werkgroepen

Terug naar boven


De graadcoördinatoren

De graadcoördinatoren volgen samen met de directeur de realisatie van de pedagogische prioriteiten op. Zij zijn aanspreekpunt voor leerkrachten en leerlingen van hun graad en geven mee vorm aan de organisatie en planning op school. De graadcoördinatoren zijn mevr. Inge Vandorpe (eerste graad)en mevr. Mieke Mommens (tweede en derde graad).

Terug naar boven


De zorgwerkgroep

Regelmatig komen het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding), de zorgcoördinatoren en de pedagogisch directeur samen om de leerlingenbegeleiding te evalueren.
De zorgcoördinatoren van onze school zijn mevr. Mieke Boone (eerste graad), mevr. Lieselot Meuleneire en dhr. Lowie Scheerlinck (tweede graad) en mevr. Anja Baele (derde graad).

Terug naar boven


De mentor

De mentor coacht beginnende leerkrachten.
De mentoren van onze school zijn mevr. A. Baele en dhr R. Mertens.

Terug naar boven


ICT-beheer

De ICT-coördinator van de school is de dhr. P. Van Thuyne. Samen met de werkgroep 'Multimedia' zorgt hij voor het ICT-beleid op school.
De webmaster is mevr. Mieke Mommens.
De facebookbeheerders zijn mevr. Lies De Jaeger en mevr. Mieke Mommens.

Terug naar boven


Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het CPBW bestaat uit vertegenwoordigers van het Schoolbestuur, de overkoepelend algemeen directeur en de afgevaardigden van de personeelsgeleding. Het comité heeft tot taak alle veiligheidsaspecten op school te bespreken en te regelen.
De preventieadviseur van onze school is dhr. E. Vallez.

Terug naar boven


De schoolraad

De schoolraad is een overleg-en adviesforum met vertegenwoordigers van leerkrachten, ouders, leerlingen en de lokale gemeenschap. De leden van de schoolraad worden democratisch verkozen (in principe om de 4 jaar). De directeur woont de vergaderingen en is contactpersoon tussen de schoolraad en het schoobestuur.

Terug naar boven


LOC (Lokaal Onderhandelingscomité)

In het LOC zetelen vertegenwoordigers van het Schoolbestuur en van het personeel.
Ze bespreken en regelen personeelsgebonden materies. De directeur woont de vergaderingen bij als externe deskundige.
Leden van het LOC zijn: dhr. Herman Goossens (namens het schoolbestuur), mevr. Katty Van de Steene (overkoepelend algemeen directeur), mevr. Lies De Jaeger, dhr. Pieter De Rijck, mevr. Carine Spitaels en mevr. Myriam Van Damme (namens het personeel).

Terug naar boven


De pedagogische raad

De pedagogische raad is een door en uit het personeel gekozen adviesorgaan, bevoegd voor pedagogische aangelegenheden.
De leden van de pedagogische raad zijn: mevr. Colette Wylleman (voorzitter), mevr. Mieke Boone (secretaris), mevr. Inez De Leeneer, mevr. Katharina De Turck, dhr. Pieter De Rijck, mevr. Mieke Mommens, mevr. Linsey Raes.

Terug naar boven


Het ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel staat in voor het secretariaat, de receptie en het toezicht op de school.

Terug naar boven


Het onderhouds- en technisch personeel

Ze zorgen voor een nette schoolomgeving en een goed onderhouden infrastructuur.

Terug naar boven


De leerlingenraad

De leerlingenraad heeft een adviserende bevoegdheid en wordt jaarlijks verkozen, volgens de bepalingen van de eigen statuten.
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de tweede en derde graad en vergadert tijdens de middagpauze volgens eigen schema. De vergaderingen worden bijgewoond door 2 begeleidende leerkrachten. De voorstellen van de leerlingenraad dragen bij tot een positief schoolklimaat.
Onder de rubriek 'aanbod' vind je meer informatie over de werking en realisaties van deze raad.

Terug naar boven


Het internaat

Aan de school is een internaat verbonden, voor meisjes en voor jongens.
Internaatbeheerder is mevr. Vera Tuypens.
website internaat
Contactadres internaatbeheerder

Terug naar boven