Leerlingenbegeleiding op onze school

hulp


Het is een uitdaging voor onze school om leerlingen te begeleiden in hun groei naar volwassenheid.

In deel III van het schoolreglement kunt u lezen welke afspraken m.b.t. zorgbeleid gemaakt zijn op het niveau van de scholengemeenschap. Het betreft hier concrete afspraken die gelden voor alle leerlingen. Er wordt zowel aandacht besteed aan het welbevinden van de leerling en zijn sociale vaardigheden als aan zijn intellectuele ontwikkeling. Dit zorgbeleid gebeurt in interactie met ouders en CLB.


Leerlingenbegeleiding is een aandachtspunt voor alle leerkrachten

Het spreekt voor zich dat alle leerkrachten betrokken zijn bij de leerlingenbegeleiding. De klassenleraar en de vakleerkrachten volgen niet alleen de leerprestaties van hun leerlingen van nabij, maar hebben ook oog voor het welbevinden van elke leerling.

In de loop van het schooljaar krijgen de leerlingen van hun leerkrachten vakgebonden studietips. Voor de leerlingen van het eerste jaar is er een bundel over ’leren leren’. Daarin wordt o.a. aandacht besteed aan schematiseren, plannen, toetsen en proefwerken voorbereiden,...

Op geregelde tijdstippen komen de leraren in een begeleidende klassenraad samen. Tijdens deze vergadering worden de studieresultaten en de houding van de leerlingen besproken. Indien nodig zoeken ze naar een passende individuele begeleiding. In bepaalde gevallen overleggen ze met de ouders en/of de CLB-medewerker.

Terug naar boven


Remediëring

Verschillende leerkrachten geven tijdens de middagpauze op vrijwillige basis extra uitleg aan leerlingen die moeilijkheden hebben met het verwerken van bepaalde leerstofonderdelen. Leerlingen kunnen ook op eigen initiatief een afspraak maken met een leerkracht voor extra uitleg.

Bij de leerkracht Nederlands van het eerste jaar kunnen de leerlingen terecht voor extra spellingsoefeningen. In september maken alle leerlingen uit de eerste graad een spellingtoets. Leerlingen die zwak scoren worden uitgenodigd op oefensessies tussen de middag om zo hun spellingvaardigheid te verbeteren.

Op het leerplatform van de school vinden de eerstejaars oefeningen bij het vak Nederlands en wiskunde.

Terug naar boven


Groene leerkracht

Elke leerling krijgt in het begin van het schooljaar de kans een "groene" leerkracht te kiezen. Dit is een volwassene op school in wie de leerling vertrouwen stelt. Met hun "groene" leerkracht kunnen de leerlingen spreken over alles wat hen bezighoudt, zowel positieve als negatieve zaken. Hij zal naar de leerling luisteren, hem raad geven en helpen of waar nodig doorverwijzen.

Terug naar boven


Peter-meterproject

Met veel enthousiasme en energie zetten de leerlingen van het zesde jaar zich in voor de opvang van de eerstejaars op onze school. Vanaf de eerste schooldag maakt elke klas van het eerste jaar kennis met een groepje zesdejaars die zich gedurende het schooljaar over hen zullen ontfermen. Deze peters en meters zijn een aanspreekpunt voor de jongsten en kunnen hen wegwijs maken op school. Regelmatig organiseren de zesdejaars ook een groepsbevorderende activiteit tijdens de middagpauze voor de eerstejaars.
Klik op peters en meters voor meer uitleg.

Terug naar boven


Zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert de activiteiten op vlak van leerlingenbegeleiding. In overleg met de directeur, de leerlingbegeleiders, de leerkrachten, de ouders en het CLB zoekt zij naar de beste aanpak voor de gesignaleerde problemen.

Terug naar boven


CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) geeft psychische, medische en sociale begeleiding. Het verstrekt tevens informatie en documentatie over studierichtingen en beroepsmogelijkheden. Onze leerlingen worden begeleid door het Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen, Abeelstraat 35, 9600 Ronse, tel. 055/23 71 20

Wens je de lijst van alle CLB-afdelingen : CLB
Wens je het adres van de CLB-afdeling die verbonden is met onze school:CLB Zuid-Oost-Vlaanderen

Terug naar boven


Schoolloopbaanbegeleiding

In het 1ste, 2de, 4de en 6de jaar worden de leerlingen begeleid in hun studiekeuze. Zowel voor de leerlingen als voor de ouders wordt een infosessie georganiseerd.

Terug naar boven


Begeleiding van leerlingen met leerstoornissen

Normaal begaafde leerlingen met een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, enz.) kunnen van speciale schikkingen genieten, wanneer de ouders een erkend attest van de leerstoornis aan de school bezorgen. In dat geval neemt de zorgcoördinator contact op met de ouders.

Terug naar boven


Bijkomende adressen

Wens je de bestaande studierichtingen in het secundair onderwijs te raadplegen surf dan naar deze site : studierichtingen en scholen.

Wens je behalve de studierichtingen ook de inhoud en de doelstellingen van de lessentabellen van alle studierichtingen in het ASO , KSO, TSO en BSO door te nemen dan kan dit via deze site : vvkso .

Terug naar boven